Zárbetét-Lakat Webáruház
    Mobil biztonság
    Őrzés-Védelem
    Magánnyomozás
    Tűzvédelem
    Munkavédelem
    Távfelügyelet, Biztonságtechnika
    Környezetvédelem, Energetika
    ADR tanácsadás
    Létesítményüzemeltetés
    Oktatás
    Engedélyek, oklevelek
    Elérhetőségeink
 

TűzvédelemA belügyminiszter 74/2015. (XII. 21.) BM rendelete a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása kiegészült, a társasházak tűzvédelmi szabályzatára vonatkozó változásokkal, melyeket 2016.03.31-ig kell teljesíteni.
A fentiek alapján külön felkérésre vállaljuk társasházak Tűzvédelmi Szabályzatának, Házirendjének, illetve Tűzriadójának elkészítését, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.


Tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink:

  - Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása és aktualizálása
  - Tűzvédelmi feladatok folyamatos ellátása a hatályos jogszabályoknak
    megfelelően
  - Tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó terv kidolgozása
  - Tűzvédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
  - Tűzoltó készülékek felülvizsgálata és dokumentálása
  - Tűzvédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
  - Közreműködés tűzvédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
  - Szaktanácsadás
  - Minden olyan feladat ellátása, amely a tűzvédelem tekintetében felmerülhet


Általános tűzvédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet tűzvédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Felelős a Tvt.-ben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a helyi tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatok végrehajtásáért, a Megbízó működési területein a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának, a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért.

Évente legalább két alkalommal időszakos tűzvédelmi bejárást szervez. Ellenőrzi a Megbízó működési helyein a tűzvédelmi előírások betartását, kezdeményezi a tűzvédelmi hiányosság megszüntetését, a tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések karbantartását és azok időszakos felülvizsgálatának elvégzését.

A tűzvédelmi szabályzatot évenként felülvizsgálja és gondoskodik annak szükség szerinti aktualizálásáról. A tűzvédelmi oktatási anyag kidolgozása útján gondoskodik a Megbízó állományába került új dolgozó és a tartós távollétről visszajövő dolgozó tűzvédelmi alapoktatásáról, a folyamatos jogviszonyban lévő dolgozók ismeretfelújító oktatásáról, a vonatkozó nyilvántartás naprakész vezetéséről. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Évente megszervezi és lebonyolítja a tűzriadót és a kiürítési gyakorlatot. Évente értékelést készít a tűzvédelmi helyzetről. Javaslatot tesz – igény esetén a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó tűzvédelmi célú költségekre.

Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén, valamint az üzembe helyezési eljáráson. A tűzeseteket kivizsgálja, jegyzőkönyvezi, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak bejelenti és részére 48 órán belül megküldi a felvett jegyzőkönyv másolatát. Engedélyezi az alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység végzését. A tűzvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a tűzvédelmi felügyeleti szervekkel és a tűzvédelmi szakhatóságokkal.

A Megbízó tűzvédelmi szabályzatának aktualizálása. Szükség szerint aktualizálja a helyiségek tűzvédelmi besorolását, a tűzriadó- és kiürítési tervet. Kapcsolatot tart a területileg illetékes önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmet érintő jogszabályi változásokat, ennek megfelelően intézkedik azok érvényre juttatásáról. Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő tűzvédelmi iratokat, dokumentumokat. Szervezi a tűzvédelmi szakvizsgáztatásokat.


tűzvédelem
 

Minőségpolitika  -    -  Szakmai elismerések
Copyright 2011. PBSZ Kft. Minden jog fenntartva. Control-C 95 Bt. - webdesign